Pojmenování a popis agendy  Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny OVK BOZP Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ  Volební agenda Vidimace a legalizace Poplatky - psi, odpady, stočné Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací aj. Evidence nájmů hrobového místa  Podněty k územnímu plánu  Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba Krizová hlášení Stavební řízení - dotčený orgán Přidělení čísla popisného  Archivace stavební dokumentace  Správní řízení - žádosti a rozhodnutí Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi Czech Point  Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů  Knihovna: Seznam čtenářů  Ředitel školy  Významná jubilea  Účetnictví JSDH  Veřejné zakázky 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení účetnictví Evidence členů zásahové jednotky sboru  veřejná zakázka - výběrové řízení na dodavatele
Kategorie subjektu údajů
Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdravotní prohlídky Jmenné, adresné, kontaktní, ICO, podpisy
Příjemce nebo kategorie příjemců údajů Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,  Určení zaměstnanci, Státní úřad inspekce práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnaci, HZS pracoviště Přerov Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 15 let 5 let 1 rok 10 let 5 let? 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 10 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON                                                                   a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní
povinnosti                                                          d) nezbytné pro ochranu
životně důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve veřejném
zájmu či při výkonu
veřejné moci na základě
pověření
f) oprávněný zájem
příslušného správce či třetí
strany
c c c c c c c b c c c c e e c c c e c c c c e e e c c c
Právní základ pro právní tituly  c) nebo e), případně i f) 262/2006 Sb., - Zákoník práce 262/2006 Sb., - Zákoník práce 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,   256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb., o el. komunikacích 240/2000 Sb., Krizový zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb.,S právní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., Knihovní zákon 561/2004 Sb., školský zákon 128/2000 Sb., Zákon o obcích, 563/1991 Sb. o účetnictví 133/1985 Sb., o požární ochraně, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se nezískaly od subjektů údajů a jejich získání není upraveno zákonem, jaký je jejich zdroj? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda jde o automatizované individ.  rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom  NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE